Psykoterapiuddannelse - Institut for Mentalisering Institut for Mentalisering

Institut for Mentalisering og Psykiatrien i Region Nordjylland udbyder i et samarbejde:

3-årig psykodynamisk specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret psykoterapi for læger, psykologer og andre faggrupper

- - - - - - - -

Den tre årige MBT uddannelse starter til jan 2017 med fuld hold på 24 kursister

- - - - - - - -

Baggrund

Mentaliseringsbaseret psykoterapi (MBT) er en evidensbaseret behandlingsmetode, der er udviklet af Peter Fonagy og Antony Bateman primært til behandling af patienter med Borderline personlighedsforstyrrelse, men er gennem det seneste årti anvendt til andre psykopatologiske tilstande som eksempel depression og spiseforstyrrelser. Behandlingen har vundet indpas i det skandinaviske sundhedsvæsen. Der afholdes således hvert andet år på skift mellem Norge, Danmark og Sverige en MBT-kongres.

MBT bygger på psykoanalytisk- tilknytnings- og kognitionsteori samt neurovidenskab. Den grundlæggende antagelse er, at mentalisering udvikles i en tilknytningsrelation og er en forudsætning for, at kunne forstå og agere i mellemmenneskelige og sociale forhold. Traumer og belastninger medfører risiko for sammenbrud af mentaliseringsevnen og udvikling af psykopatologi. Gennem en åben og nysgerrig tilgang hjælpes patienten til at udvikle og fastholde mentalisering, dvs. at kunne sammenkæde reaktionsmønstre hos sig selv og andre med hændelser, følelser, tanker og behov mm. MBT er ikke en indsigts- eller adfærdsorienteret men læringsorienteret psykoterapi.

Traditionelt bliver MBT regnet for en dynamisk psykoterapi, fordi den bygger på et relationelt fundament, men i et kontinuum mellem kognitiv og psykoanalytisk terapi vil MBT ligger i mellem de to. Således vil der indgår flere elementer i MBT som vil være bekendt i begge lejre. Lige som overføring/modoverføring har vundet indpas i nogle kognitive retninger har mindfullness også vunder indpas i MBT.

Som en konsekvens af dette vil der på uddannelsen indgå et teoretisk modul med gennemgang af de forskellige psykoterapiskoler, fra psykoanalysen over objektrelationer til selvpsykologi, kognitiv psykologi og mentaliseringsteori.   

Formål

MBT uddannelsen har til formål at sikre deltagerne et dybdegående kendskab til mentaliseringsteori og interventionsformer. Uddannelsen er opbygget efter Dansk Psykiatrisk Selskabs (DPS) psykoterapiretningslinjer, der stiller krav til 160 timers teori á 45 min. og 160 sessioner á minimum 45 min. Med aktiv gruppe supervision. Uddannelsen vi opfylde Dansk Psykologforening (DPF) krav til en specialistuddannelse på samlet 360 timers teori og 240 timers supervision. Det tilstræbes, at kursisterne bliver i stand til at anvende de psykodynamiske grundbegreber og anvende en specifik mentaliseringsbaseret tilgang til udredning og behandling af forskellige psykiske lidelser. Derudover er formålet med uddannelsen, at deltagerne opnår superviseret praktisk erfaring i forhold til MBT, således at kursisten bliver i stand til selvstændigt at planlægge, gennemføre og evaluere behandlingsforløb med patienter/klienter med psykiatriske/psykologiske problemstillinger.

Uddannelsens opbygning

MBT uddannelsen afholdes over 3 år gennem 6 moduler, i alt 54 dage, der enten kan tages som en samlet pakke med henblik på at opnå godkendelse ved DPS, eller enkelt pakker, dog med det forbehold som sammensætning af undervisning og supervisionsgrupper skal leve op til DPF’s retningslinjer, hvilket i praksis betyder modul 3-6 skal tages sammenhængende. Psykologer som allerede har et introduktionskursus i mentaliseringsbaseret terapi kan fravælge modul 1 på uddannelsen.

Kandidater der tager hele pakken vil blive prioriteret.

Kandidaten skal under uddannelsesprogrammet have minimum to kliniske patientforløb, og samlet have udført 130 terapisessioner á 45-60 min. I det samlede MBT uddannelsesforløb indgår både individuel og gruppeterapi. Super­vi­sion af eget psykotera­peutisk arbej­de gives i mindre grupper med max 8 deltagere, i alt 160 sessioner á minimum 45 minutter­. Den Teoretiske under­vis­ning udgør samlet 160 timer á 45 minutter. Med henblik på at træne kandidaterne i kritisk gennemgang af artikler og præsentation af viden, vil kandidaterne på skift blive bedt om at søge relevant litteratur inden for dagens tema, som fremlægges og diskuteres i plenum. Desuden vil den ansvarlige lærer gennemgå pensum og udføre og supervisere workshops med rollespil.

Kandidaten skal udarbejde en skriftlig publikation eller formidling af en seminar-opgave efter gældende retningslinjer. Der er mulighed for to timers vejledning til opgaven af uddannelsens faste undervisere. Ved uddannelsens afslutning kan der blive arrangeret seminarer, hvor kursisterne får mulighed for at fremlægge deres seminaropgave, hvis der er behov herfor.

Kursisten vil i løbet af den samlede uddannelse opnå kendskab og kompetencer i følgende:

Psykiske lidelser (sygdomsmodeller), professionelle og etiske retningslinjer, psykoterapeutiske modeller, alliance, emotionelt indhold i sessionen, afslutning af psykoterapi, assessment, evnen til at drage nytte af supervision, grundlæggende principper for mentalisering tilgang, problemformulering, rammer for terapi, fokus for terapi, identificering ad terapeutiske problemer, arbejdet med mentaliseringsproblemer, interventionsprincipper og teknikker, arbejdet med overføring/moroverføring samt kendskab til andre psykoterapeutiske retninger.

Litteratur er både på dansk og en­gelsk.

Gennemgående lærerkræfter og supervisorer:

Gennemgående lærerkræfter er psykolog Henning Jordet (HJ) og uddannelseskoordinerende overlæge Morten Kjølbye (MK). Begge har omfattende klinisk og undervisningsmæssig erfaring i anvendelse af MBT og er MBT certificerede samt godkendte specialister i psykoterapi og supervisorer ved DPS og DPF. 

Her ud over vil psykolog Henriette Clausager Marquardsen, psykolog Ulla Krumm Knuthsen og psykolog Lone Gerup Adamsen indgå som undervisere og supervisorer på henholdsvis modul 4 (assessment), modul 5 (MBT-I) og modul 6 (MBT-G). Alle er MBT certificerede samt godkendte specialister i psykoterapi og supervisorer ved DPS og DPF.

Gæsteundervisere

Der anvendes efter behov og på de enkelte moduler gæstelærere med en særlig kompetence inden for det pågældende område.

Uddannelsens samlede timeantal

Den 3-årige MBT uddannelse har et samlet timetal på 324 timer over 54 dage fordelt ligeligt på teori og supervision. Hertil kommer egenterapi som kursisten selv skal etablere. Hvis der er interesse blandt kursisterne vil lærergruppen på uddannelsen være behjælpelig med at etablere dette.

Indhold

Uddannelsens er opbygget i moduler har følgende indhold:

Modul

Indhold

Teori i dage

Supervision i dage

Lærerkræfter

Tidsplan

Modul 1

Introduktionskursus

Basal indføring i tilknytning, mentalisering og epistemisk tillid

3

 

 

25-27 jan 2017

Modul 2

Fra Freud til Fonagy

Grundlæggende psykodynamisk forståelse

Psykoterapiens historie: Egopsykologi, objektrelation, selvpsykologi, kognitiv adfærdsterapi, Systemiskterapi, skemafokuseret terapi

Psykodynamiske grundbegrebet: overføring/modoverføring, forsvarsmekanismer, modstand, parallelprocesser

5

 

 

6-8 marts 2017

25-26 april 2017

Modul 3

Psykopatologi i mentaliseringsforståelse

Gennemgang af de diagnostiske hovedkategorier i et mentaliseringsperspektiv

4

 

 

15-16 juni 2017

21 sep 2017

27 okt 2017

Modul 4

Assessment og caseformulering til MBT-I og MBT-G

Assessment af mentaliseringsevne og –dimensioner

Udarbejdelse af mentaliseringsbaseret caseformulering og indgåelse af psykoterapeutisk kontrakt, inkl. evt. kriseplan

2

4

 

22 sep 2017

25-27 okt 2017

29 nov-1 dec 2017

Modul 5

MBT-I

Gennemgang af MBT manual mhp indføring af MBT teknikker

11½

 

Jan-dec 2018

Datoer følger

Modul 6

 MBT-G

Gennemgang af MBT manual mhp indføring af MBT teknikker

11½

 

Jan-dec 2019

Datoer følger

I alt

 

27

27

 

 

* forbehold for evt dato

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis til kursister der har gennemført de enkelte uddannelsesmoduler og den samlede uddannelse. Max 10 % fravær kan accepteres.

Godkendelse af uddannelsen

Psykiatere:

Uddannelsen er godkendt som en specialistuddannelse ved Dansk Psykiatrisk Selskab.

Psykologer:

Uddannelsen er godkendt som en specialistuddannelse i psykoterapi for voksenområdet af Dansk Psykolog Forening.

For alle kandidater:

Uddannelsen vil kvalificere til de internationale krav for MBT-kvalitetsmodel. Kandidaten kan herigennem efter endt uddannelse ansøge, individuelt, om certifikation som MBT terapeut på niveau C, hvilket er en international standard som også giver adgang til supervisoruddannelse i MBT.

Litteratur

På uddannelsen anvendes følgende grundbøger og artikler. Det forudsættes at grundbøgerne erhverves af kursisten selv.

Bateman, Anthony; Fonagy, Peter, Mentaliseringsbaseret Behandling Af Borderline-Personlighedsforstyrrelse, Akademisk forlag, 2008

Bateman, Anthony W.; Fonagy, Peter, Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, Amer Psychiatric Pub, 2011

Allen, Jon G., Mentalizing in the Development and Treatment of Attachment Trauma (Developments in Psychoanalysis), Karnac Books, 2012

Karterud, Sigmund; Bateman, Anthony, Mentaliseringsbaseret Terapi. Manual og Vurderingsskala, Hans Reitzel, 2011

Karterud, Sigmund, Manual for Mentaliseringsbasert Gruppeterapi (MBT-G), Gyldendal Akademisk, 2012

Hertil kommer relevante artikler der løbende bliver udleveret på uddannelsen

Målgruppe

Primært læger og psykologer samt andre faggrupper (disse må af hensyn til psykologforeningen ikke udgøre mere en 25%) der arbejder psykoterapeutisk.

Læger skal have gennemført grunduddannelse i psykoterapi og have to års klinisk psykiatrisk erfaring. Psykologer skal have opnået autorisation.

Deltager antal og gruppesammensætning forbliver uændret fra og med modul 3.

Der kan optages 24 deltagere på uddannelsen. 

Uddannelsen udbydes

Uddannelsens seks teoretiske moduler afvikles på følgende datoer:

Der undervises alle dage fra enten 8.30-15.00 eller fra kl. 9.00-15.30.

Sted

Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg, Indgang 6.

Pris

Den fulde 3- årige MBT uddannelse inklusiv fuld forplejning er kr. 34.000 pr. år. I alt kr.102.000.

Modul 1 inklusiv fuld forplejning er kr. 5.700

Modul 2 inklusiv fuld forplejning er kr. 9.500

Fravælges modul 1 reduceres prisen med kr. 3000 på første uddannelses år

Fravælges modul 2 reduceres prisen med kr. 5000 på første uddannelses år

Kontaktperson

Spørgsmål til uddannelsen kan rettes på mail til Henning Jordet (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) ‎eller Morten Kjølbye (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).

Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Tilmelding

Tilmelding til den samlede uddannelse eller til enkelte moduler (Modul 1 og 2) foretages ved at udfylde tilmeldingsskema senest 4. november. Senest 25. november vil kandidaten modtage tilbagemelding på optagelse på uddannelsen. Når første rate er betalt er tilmeldingen endelig.