Om Instituttet

slide_image

Herunder kan du finde instituttets vedtægter

Vedtægter

1. Navn og hjemsted

§1 Interesseselskabets navn: Institut for Mentalisering I/S

2. Formål

§2 Instituttet har til formål at udvikle, afholde og godkende mentaliseringsbaserede uddannelser, kurser og behandlingstilbud samt certificere MBT supervisorer og undervisere i Danmark.

3. Samarbejde med The Anna Freud Center

§3 Instituttet er efter aftale med professor Anthony Bateman (The Anna Freud Center, London) det eneste mentaliseringsinstitut i Danmark anerkendt af The Anna Freud Center og er således berettiget til at godkende uddannelser, kurser og behandlingstilbud i Danmark.

Stk.2 For at godkende og understøtte Institut for Mentaliserings arbejde modtager The Anna Freud Center honorar i form af en procentdel af Instituttets overskud jf. kontrakt med The Anna Freud Center.

4. Bestyrelsen

§4 Instituttets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 10 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende. Der ønskes en geografisk spredning blandt bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Formanden vælges blandt i/s-selskabets hæftende parter.

Stk.2 Bestyrelsen kan efter behov benytte lønnet hjælp i forbindelse med dens arbejde, f.eks. til sekretær – og regnskabsfunktioner samt udvikling og afholdelse af uddannelser, vurdering af ansøgninger om godkendelse etc.

5. Bestyrelsesarbejde

§5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.2 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig med halvdelen af medlemmerne. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan til enhver tid lave vedtægterne om.

Stk. 4 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Stk. 5 Bestyrelsen nedsætter Board of Advisory, som er et fagligt organ, der tager stilling til det faglige indhold i retningslinjer, uddannelsesindhold etc.

Stk. 6 Bestyrelsen modtager ansøgninger om godkendelse af kurser/uddannelser samt godkender disse efter indstilling fra Board of Advisory.

6. Regnskab og formue

§6 Instituttets regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2 Kassereren indkasserer Instituttets indtægter og betaler de af formanden godkendte udgifter. Kassereren fører kasseregnskab over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder Instituttets årsregnskab.

Stk. 3 Instituttets formue må ikke blive negativ.

Stk. 4 Regnskabet er under opsyn og godkendelse af den valgte revisor.

Stk. 5 Interesseselskabet hæfter for regnskabet.

7. Tegning og hæftelse

§7 Tegningsberettigede er formanden samt ét bestyrelsesmedlem. I formandens fravær er det 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Kassereren er berettiget til på Instituttets vegne at modtage og kvittere for alle indbetalinger og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.

8. Opløsning

§8 Institut for Mentalisering kan opløses, såfremt 4/5 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Vejle d.30.9.2014

Bestyrelsen, Institut for Mentalisering

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser